Slide

In house ja asiakkaan sidosyksikköasema

Monetra-konsernin yhtiöt ovat niin sanottuja in house -yhtiöitä eli sidosyksikköjä. Tämä tarkoittaa, että yhtiöt voivat tuottaa palveluitaan vain omistaja-asiakkailleen. Omistajia ovat kaupungit, kunnat, sairaanhoitopiirit/hyvinvointialueet sekä näiden omistamat osakeyhtiöt.  In house -toiminnan kriteerit määritellään hankintalaissa (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 1397/2016) 15 §). Lain mukaan hankintayksikkö, kuten kunta, kaupunki tai hyvinvointialue, voi hankkia palveluita sidosyksiköltään suoraan eli kilpailuttamatta, mikäli neljä kriteeriä täyttyy.
Nämä kriteerit ovat:

  1. Sidosyksikön tulee olla hankintayksiköstä muodollisesti erillinen ja päätöksenteon kannalta itsenäinen yksikkö.
  2. Yksikkö harjoittaa enintään 5 % ja enintään 500 000 €:n osuuden liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on
  3. Sidosyksikössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pääomaa
  4. Hankintayksikkö käyttää yksin tai muiden hankintayksiköiden kanssa määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa. Määräysvallan kriteeristö toteutuu, kun

a) Sidosyksikön toimielimet koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista

b) Kun hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin

c) Sidosyksikkö toimii määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti.

Sidosyksikkömääritelmän toteutuminen kriteerien mukaisesti on ensiarvoisen tärkeää

Jotta hankintayksikkö voi käyttää määräysvaltaa hankintalain sidosyksikökriteerin täyttymiseksi ja määritelmän mukaisesti, sen täytyy ostaa sen Monetra-yhtiön osake, josta ostaa palveluita ja johon käyttää määräysvaltaa. Kaikki omistajat sitoutuvat palveluita tuottavan Monetra-yhtiön osakassopimukseen ja käyttävät määräysvaltaa Monetra-yhtiöihin myös neuvottelukuntien kautta sekä saavat oman tai jaetun tiettyjen muiden osakkaiden kanssa yhteisen hallituspaikan. Em. lisäksi neuvottelukuntien avulla varmistetaan, että hankintayksiköllä on oikeus vaikuttaa Monetra-yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin

Monetra-yhtiöiden osakassopimusten mukaisesti tietyt merkitykselliset päätökset ja strategiset tavoitteet edellyttävät kaikista osakkaista koostuvan neuvottelukunnan käsittelyä riippumatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti kuuluu.

Monetra in house -eli sidosyksikkönä

Jotta in house -toimijuus on hankintalain mukaista, kaikkien edellä mainittujen kriteerien tulee täyttyä. Monetrassa huolehditaan, että jokaisessa osakeyhtiössä, jotka ovat erillisiä yksikköjään, tämä täyttyy kaikilta osin. Monetrassa omistaja-hankintayksiköt käyttävät määräysvaltaa omistamassaan yhtiössä aiemmin määritellyssä tavalla. Ulosmyyntiä Monetra-yhtiöillä (ns. outhouse-liiketoimintaa muille kuin omistajille) ei ole yli määrätyn 5 % ja yli 500 000 €:a liiketoiminnastaan. Monetra-yhtiöissä ei ole myöskään markkinatoimijoiden pääomaa. Näin ollen in house -kriteeristö täyttyy ja on hankintalain mukaista toimintaa.