Slide

Ajankohtaista

3 syyskuun, 2018

Tutkitusti tietojohtamisen huippua

Monetra Oy on menestynyt loistavasti Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) tutkimuksessa, jossa selvitettiin tietojohtamiskäytänteitä suomalaisyrityksissä. Noin 300 tutkitun, yli 100 henkilöä työllistävän yrityksen joukosta, löytyi 17 suomalaisyritystä, jotka hyödynsivät tietojohtamiskäytäntöjä keskimääräistä enemmän, monipuolisemmin ja tuloksekkaammin. Monetra oli yksi näistä yrityksistä ja verraten koko tutkimusaineistoon, Monetra Oy on hyödyntänyt tietojohtamiskäytäntöjä kauttaaltaan enemmän ja monipuolisemmin, todetaan LUT:n tutkimusraportissa.

Avoin, aktiivinen kommunikaatio rakentaa luottamuksen ilmapiiriä

Tutkimuksessa selvisi, että Monetra Oy:n arvot ja niihin tukeutuva avoin toimintatapa selittävät pitkälti nousun maamme parhaiden yritysten joukkoon tietojohtamisessa. Niin päätöksenteon kuin luottamuksen ilmapiirinkin kulmakivinä tutkimuksessa mainitaan tiedon jakaminen ja aktiivinen kommunikaatio. Kaiken ytimessä ovat yhdessä luodut arvot, joista tärkein on hyvä paikka tehdä työtä. Jotta tämä arvo toteutuisi, esimiestyötä ohjaa inhimillinen ja välitön työote ja esimiehiä yhdistää halu olla kommunikaatiolinkki johdon ja henkilöstön välillä.

Ylin johto on ottanut roolia organisaation keulahahmona ja tukee esimiehiä muun muassa jakamalla tietoa aktiivisesti. Samaan tapaan kehittämistyöllä Monetrassa on sekä kasvot että esimerkilliset toimintatavat. Yrityksessä on todettu toimivaksi malliksi se, että hyvät johtamistavat siirtyvät ylimmältä johdolta läpi organisaation aina työntekijätasolle saakka. Tutkimuksessa luonnehditaan tällaisten käytänteiden luovan vertaansa vailla olevan vahvan ja luottamusta pursuavan yrityskulttuurin.

Innovaatiot kasvavat vastuun antamisen maaperässä

Tutkimuksessa esitellään, että Monetran uusiutumiskyvyn ja kehittämisen ytimessä ovat asiakas, halu palvella asiakkaita, järjestelmät, prosessit sekä laadunseuranta. Asiakkuudenhallinta nojaa suurelta osin asiakastiedon hyödyntämiseen ja asiakkuuksien tilan säännönmukaiseen seurantaan. Asiakkaiden kanssa käytävä keskustelu ei yksinomaan vain lisää asiakasymmärrystä, vaan yrityksen ja asiakkaiden tarpeita tarkasteleva vuorovaikutus on ikään kuin kehityksen sampo, joka sivutuotteenaan tuottaa myös uutta tietoa ja näkemyksiä sekä lisää organisaation oppimiskykyä. Henkilöstö tuottaa itse aktiivisesti kehitysideoita ja innovaatioita, joita hyödynnetään organisaation toiminnan ja asiakaspalvelun kehittämisessä. Avoin kulttuuri rohkaisee kehitystyöhön ja toisaalta myös tulospalkkio on sidoksissa kehittämisideoihin.

Kehityksen alusta ja samalla myös riskien minimoimisen tapa Monetrassa on kokemusperäinen oppiminen sekä virheistä oppiminen. Tämä toteutuu esimerkiksi osana projektia siinä vaiheessa kun tarkastellaan, mitä projektista opittiin. Meneillään olevista projekteista viestitään läpinäkyvästi ja visuaalisesti koko organisaatiolle.

Toimivat ja kustannustehokkaat järjestelmät moottorina

Liiketoimintalähtöinen ajattelu ohjaa Monetran tietojärjestelmähankintoja, ja tutkimuksessa mainitaankin tämän olevan kustannustehokkaampi tapa kuin mitä teknologialähtöinen tapa olisi. Näin ollen Monetrassa järjestelmäkustannukset pysyvät maltillisina ja järjestelmiä voidaan tarpeen mukaan räätälöidä. Informaatio- ja kommunikaatioteknologiaan hyödynnetään sähköposteja, tapahtumien online-lähetyksiä. Sittemmin päätiedotuskanavaksi on noussut uusi intranet.

Oikeaan paikkaan oikea henkilö

Tieto- ja arvojohtamista Monetrassa tutkimuksen mukaan tukee laadukas henkilöstöjohtaminen. Rekrytoinneissa korostetaan yksilön motivaatiota ja arvoja koulutustason ja ammattiosaamisen rinnalla, jotta löydettäisiin parhaat ja oikealla tavalla aktiiviset henkilöt kulloiseenkin paikkaan.  Työnkierron mahdollistamiseksi kaikki uudet paikat laitetaan ensin sisäiseen hakuun. Osaamisen kehittäminen linkittyy suoraan strategiatyössä esiin tuleviin tarpeisiin. Näin voidaankin puhua aidosti pitkäkestoisesta tiedon ja osaamisen strategisesta johtamisesta. Työnkierron ohella myös koulutusmahdollisuuksia tarjotaan työntekijöille aktiivisesti, sillä uusien palveluiden haltuunotto ja niiden laadukas tuotanto vaativat osaamisen päivittämistä, todetaan tutkimusraportissa.

Kehittämiskohteina järjestelmällinen raportointi

Tutkimusraportissa tuodaan esille Monetran kehityskohteina muun muassa data-analytiikan kehittäminen ja sen hyödyntäminen. Data-analytiikkaa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi ennakoimisessa, ja näin voidaan löytää uusia toimintamalleja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Toinen kehityskohde olisi keskitetyn tietovarannon koostaminen. Tällaiseen tietovarantoon vietäisiin kaikki liiketoimintarelevantti tieto, jonka hallinnointi sähköisessä ympäristössä olisi turvallista ja vaivatonta.

Tutkimuksessa todetaan myös, että asiakkuuksiin liittyvä tieto ei välttämättä ole kaikkien saatavilla helposti ja näin ollen reaaliaikaista kuvaa asiakkuuksista ei ole jouheva muodostaa. Samoin henkilöstön kyvykkyyksistä ei ole saatavilla täysin kattavaa kuvaa. Näin Monetran kehityskohteeksi ehdotetaankin muun muassa, että työntekijöiden osaamisista olisi hyvä koota osaamisprofiilihakemisto.  Tällaisista datavarannoista on hyvien työkalujen avulla mahdollista saada kulloisessakin tilanteessa tarvittavaa tietoa edelleen hyödynnettäväksi. Parannuskohteista on ryhdytty toteuttamaan jo uutta HR-järjestelmähankintaa sekä kokoamaan yhteistä tietovarantoa yhteisen intranetiin kaikkien saataville.

Tutkimuksessa nähtiin hienoiseksi riskiksi Monetran tapa lähettää oma työntekijänsä tarvittaessa asiakkaan palvelukseen. Tällaisessa kulttuurissa avoimen tiedonkulun ja hajautetun vastuun merkitys korostuu, sillä tietojen ja asioiden hallinnan on riskialtista olla vain yhden henkilön hallussa, todetaan tutkimuksessa, mutta samalla myös mainitaan asiakaslähtöisen ajattelutavan jalomielisyys ja palveluasenteen konkretisoiva luonne. Strategiseen ideointiin tutkijat rohkaisevat ottamaan sidosryhmiä mukaan, sillä tällöin yritys saa arvokasta tietoa yhteiskunnallisesta kehityksestä, mikä auttaa sitä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistäkin paremmin ja myös ennakoimaan ne.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimuksen tavoite oli parantaa ja lisätä tietojohtamiskyvykkyyttä suomalaisyrityksissä. Tutkimuksessa selvitettiin parhaat tietojohtamiskäytännöt suomalaisissa yli 100 henkeä työllistävissä yrityksissä vuosina 2013 ja 2017. Taustatyön tuloksena Monetra Oy valikoitui 17 tutkittavan yrityksen joukkoon. Tutkimusta varten haastateltiin neljää Monetran työntekijää.

Lähde: Tietojohtamiskäytännöt Monetra Oy:ssä. Tuloksia vuosien 2013 ja 2017 tutkimushankkeista. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2018. Tutkimusraportti (19 s).