Slide

Ajankohtaista

8 helmikuun, 2019

Lakiehdotus sähköisestä laskusta on hyväksytty

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen HE 256/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sähköisestä laskusta mietinnön mukaisena.
Voimaantulo

Verkkolaskudirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on viimeistään 18. päivä huhtikuuta 2019 annettava ja julkaistava direktiivin 7. artiklassa säädetyn sähköisten laskujen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan velvollisuuden noudattamisen edellyttämät säännökset ja sovellettava niitä.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1. päivänä huhtikuuta 2019.

Suomessa ei aiemmin ole ollut velvoittavaa lainsäädäntöä sähköisten laskujen käytöstä. Standardi on Euroopan standardointikomitea CEN:n laatima. Uudessa laissa määritellään sähköisen laskun käsite.

Valiokunnassa ja selvityksen perusteella todettiin, että markkinoilla on yhä enenevässä määrin myös mikroyrityksille tarjottavia ja skaalattavia palveluita, joten valiokunnan sääntelyä puoltavaan kantaan on osaltaan vaikuttanut myös käsitys, että prosessien sähköistyminen tuonee myös tehokkuushyötyjä suhteessa juuri pienille yrityksille ja toimijoille, joiden hallinnossa ei ole helposti saavutettavissa skaalaetuja esimerkiksi paperilaskujen käsittelyssä ja ulkoistuksessa.

Verkkolaskulaki – Hallituksen esitys HE 256/2018 vp

Asiasta uutisoi Ajantieto